Sri Vyasaraja’s Granthas

  1. Tatparya Chandrike
  2. Nyayamruta
  3. Tarka Tandavam
  4. Tatvaviveka Mandara manjari
  5. Mayavada Kandana Mandara Manjari
  6. Upadhikandana Mandara Manjari
  7. Prapancha Mithyaatvaanumaanakandana Mandaramanjari
  8. Tattvaviveka Mandara Manjari
  9. Bedojjeevanam
  10. Srikrishna mangalastakam
  11. Srinivasa Stotram
  12. Prameya Navamaalika
  13. Yantroddaraka Stotra
  14. Sripadaraja Panchamalika Stotra
  15. Brahmanya Tirtha pancharatnamaalika Stotra
  16. Sattarka Vilasa
  17. Vaayustuti punsacharana vidhi
  18. Hanumatsamprokshana vidhi
  19. Vedanta sangraha Khandana
  20. Shivastuti
  21. Bedasanjeevini
© 2017 All rights reserved Design by: Dashapramathi Solutions