Sri Vyasaraja’s Matha Guruparampare

SNO Guru Name Period Brindavan Aradhane
1 SrImadAnaMdatIrtharu 1278 BADRI PRAVESA MAGHA SUD NAVAMI
2 SrIpadmanAbhatIrtharu 1285 NAVA BRINDAVANA KARTHIKA BAH CHATURDASI
3 SrI narahari tIrtharu 1294 HAMPI PUSHYA BAH SAPTHAMI
4 SrImAdhavatIrtharu 1310 MANNUR(MANIPUR) BHADRAPADA AMAVASYA
5 SrIakShObhyatIrtharu 1320 MALKHEDA MARGHA BAH PANCHAMI
6 SrIjayatIrtharu 1342 NAVA BRINDAVANA ASHADA BAH PANCHAMI
7 vidyAdhirAjaru 1360 ERAGHOLA VAISHAKA SUD VAISAKA
8 SrI rAjEMdratIrtharu 1380 YERAGHOLA VAISAKA SUD PURNIMA
9 SrIjayadvajatIrtharu 1400 YERAGHOLA KARTHIKA SUDPURNIMA
10 SrIpurushottama tirtha 1416 ABBUR CHAITRA SUD PRATHIPADA
11 SRI BRAHMANYA TIRTHA 1446 ABBUR VAISAKA BAJ DWADASI
12 SrIvyAsatIrtharu 1539 NAVA BRINDAVANA PHALGUNA BAH CHATURTI
13 SrISrInivAsatIrtharu 1564 NAVA BRINDAVANA VAISHAKA BAH PANCHAMI
14 SrIAmatIrtharu 1584 NAVA BRINDAVANA ASHWIJA SUD CHATURTI
15 SrIlakShmIKAMtatIrtharu 1594 PENUKONDA SRAVANA SUD SAPTAMI
16 SrISrIpatitIrtharu 1612 VELLORE ASADHA SUD DWADASI
17 SrIkaMbAIUrurAmachaMdratIrtharu 1632 VELLORE MARGASIRSHA SUD TRITIYA
18 SrI lakShmIvallabhatIrtharu 1642 VELLORE PUSHYA SUD PANCHAMI
19 SrI lakShmInAthatIrtharu 1660 SRIRANGAM SRAVANA SUD DWADASI
20 SrIlakShmIpatitIrtharu 1670 SRIRANGAM KARTHIKA SUD EKADASI
21 SrIlakShmInArAyaNa tIrtharu 1700 BADRIKASRAMA KARTHIKA SUD TRIYODASI
22 SrIRAGHUNATHA TIRTHA 1755 MAKKADALU ASADHA SUD CHATURTHI
23 SrIjaganAthatIrtharu 1770 KUMBAKONAM PUSHYA SUD DWITIYA
24 SrISrInAthatIrthRU 1780 MAKKADALU PUSHYA SUD CHATURTHI
25 SrIvidyAnAthatIrtharu 1788 KUMBAKONAM VAISAKA SUD EKADASI
26 SrIvidyApatitIrtharu 1798 KUMBAKONAM VAISAKA SUD CHATURTHI
27 SrIvidyAvallabhatIrtharu 1812 TIRUMUKKUDALU MARGASIRSHA SUD NAVAMI
2 SrIRAGHUNATHA TIRTHA 1755 MAKKADALU ASADHA SUD CHATURTHI
22 SrIRAGHUNATHA TIRTHA 1755 MAKKADALU ASADHA SUD CHATURTHI
22 SrIRAGHUNATHA TIRTHA 1755 MAKKADALU ASADHA SUD CHATURTHI
22 SrIRAGHUNATHA TIRTHA 1755 MAKKADALU ASADHA SUD CHATURTHI
22 SrIRAGHUNATHA TIRTHA 1755 MAKKADALU ASADHA SUD CHATURTHI
23 SrI JaganAtharTrtharu(SrI bhAShyadlpikAchAryaru) 1770 KUMBAKONAM PUSHYA SUD DWITIYA
24 SrIRAGHUNATHA TIRTHA 1755 MAKKADALU ASADHA SUD CHATURTHI
24 SrISrInAthatIrtharu 1780 MAKKUDALU PUSHYA SUD CHATURTHI
25 SrIvidyAnAthatIrtharu 1788 KUMBAKONAM VAISAKA SUD EKADASI
26 SrIvidyApatitIrtharu 1798 KUMBAKONAM >VAISAKA SUD CHATURTHI
27 SrividyAvallabhatIrtharu 1812 TIRUMUKKUDALU MARGASIRSHASUD NAVAMI
28 SrIvidyAkAMtatIrtharu 1824 SOSALE JYESHTA SUD NAVAMI
29 SrIvidyAnidhitIrtharu 1824 SOSALE ASADHA BAH EKADASI
30 >SrIvidyApUrNatIrtharu 1872 SOSALE SRAVANA SUD SASHTI
31 SrIvidyASrIsiMdhutIrtharu 1877 SOSALE ASADHA SUD ASHTAMI
32 SrIvidyASrIdharatIrtharu 1884 SRIRANGAM CHAITRA BAH CHATURDASI
33 SrIvidyASrInivAsatIrtharu 1890 SOSALE VAISAKA SUD CHATURTHI
34 vidyAsamudratIrtharu 1903 SOSALE KARTHIKA SUD DWITIYA
35 SrIvidyAratnAkaratIrtharu 1915 SOSALE VAISAKA BAH NAVAMI
36 SrI vidyAvAridhitIrtharu 1940 SRIRANGAM BHADRAPADA BAH PANCHAMI
37 SrIvidyAprasannatIrtharu 1969 SOSALE MARGASIRSHASUD PAURNIMA
38 SrIvidyApayOnidhitIrtharu 1997 TIRUMUKKADALU BHADRAPADA BAH DASAMI
39. SrI vidyAvAchaspatitIrtharu 2007 TIRUMUKKADALU KARTHIKA SHUKLA DASHAMI
40. SrI vidyAvAmanOharatIrtharu 2017-Peethatyaga ---- Aashada Shuddha Navami
41. SrI vidyAsrIshatIrtharu Present Pontiff ----- ----
© 2017 All rights reserved by Dashapramathi. Design by: Dashapramathi Solutions